Rolnik musi umieć wyprzedzać fakty i myśleć przezornie. Dlatego ważne jest, aby nabył w dobrej cenie ubezpieczenie rolnicze. Musi on umiejętnie zarządzać ryzykiem w swojej działalności i zakup zabezpieczenie w postaci polisy do takich należy. Tym bardziej, iż posiadanie pewnego rodzaju ubezpieczenia jest obowiązkiem każdego rolnika.

Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie obowiązkowe. Regulują to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W sytuacji niespełnienia tych obowiązków, nie tylko naraża się na mniejszą pomoc w wypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, ale dodatkowo podlega karze finansowej. Wysokość opłaty, to równowartość w złotych kwoty 2 euro od 1 hektara. Opłata ta jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Ustawa zakłada ochronę ubezpieczeniową na takie uprawy jak: zboża, rzepak, rzepik, kukurydza, chmiel, tytoń, ziemniaki, buraki cukrowe, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, czy rośliny strączkowe między innymi od takich ryzyk jak: susza, grad, powódź, deszcz nawalny, huragan, piorun, a także obsunięcie się ziemi, lawina, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Stawki ubezpieczenia przekraczające odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, od pełnego pakietu ryzyk, dopłaty są pomniejszane proporcjonalnie. Suma ubezpieczenia jest ustalana osobno dla każdej uprawy i każdego zwierzęcia, ustalana jest przez rolnika w porozumieniu z wybranym zakładem ubezpieczeń. Ważne, że sumy te nie mogą przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia.

Jedynie te Ubezpieczalnie, które zawarły aktualną umowę z ministrem właściwym do spraw rolnictwa w sprawie dopłat, mają prawo oferować umowy ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa.