Polscy narciarze cały czas nie wyrobili w sobie nawyku kupowania ubezpieczenia OC. Natomiast jak dobrze wiemy, za każdym razem w sezonie nie maleje liczba ludzi ulegających wypadkowi.

W ramach polisy OC w życiu prywatnym zakład ubezpieczeń do wartości sumy gwarancyjnej przejmuje od sprawcy wypadku na stoku odpowiedzialność za finansowe konsekwencje zdarzenia. Poszkodowana osoba może bowiem zwrócić się do sprawcy z żądaniem wypłaty zadośćuczynienia za szkody osobowe, a więc odniesioną wskutek wypadku. Ubezpieczenie takie pokryje zadośćuczynienie za ból i cierpienie po zawinionym przez ubezpieczonego wypadku na stoku, ale też koszty leczenia i często w takich przypadkach występujące następcze koszty rehabilitacji.

Najbardziej ekstremalnych wypadkach, czyli w sytuacji śmierci poszkodowanego, po zawinionym przez narciarza wypadku na stoku, polisa OC pokryje koszty leczenia i pogrzebu, zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, jednorazowe odszkodowanie w sytuacji znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej osób bliskich oraz renty alimentacyjne dla nich.

W przypadku powstania szkody w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczony zobowiązany jest m.in. sporządzić protokół ustalający okoliczności szkody, starać się o ustalenie świadków zdarzenia, postępować zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez naszych pracowników, a w szczególności przekazać nam wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody. Bardzo istotne jest, aby otrzymać pisemne informacje o okolicznościach i przyczynach szkody, załączając niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia oraz własne oświadczenie odnośnie swojej odpowiedzialności za szkodę.