Jednym z obowiązków pracodawcy, wynikających z jego obowiązków jest ocena ryzyka zawodowego na
danym stanowisku pracy.Każdy pracodawca zgodnie przepisami rozporządzenia jest zobowiązany do
zapewnienia bezpiecznych i prawidłowych warunków do wykonywania pracy. Zagrożenia bywają różne w
zależności od wykonywanej pracy lub wykonywanego zawodu. Sama analiza ryzyka zawodowego powinna
zwierać następujące elementy: identyfikacja zagrożeń, oszacowanie ryzyka oraz zebranie innych cennych
informacji celem dokonania tej oceny.Ryzyko duże jest niedopuszczalne, zawsze należy je minimalizować do
wartości akceptowalnych. Praca w biurze należy do prac również z ryzykiem zawodowym. Zagrożenia
wynikające z tego rodzaju pracy lub towarzyszące jej to najczęściej zagrożenia: pożarowe; zagrożenia
związane z upadkiem z wysokości, a także pochodzące ze szkodliwego promieniowania. Z uwagi na
powyższe warto już dziś zastanowić się nad zakupem polisy ubezpieczeniowej dotyczącej następstw
nieszczęśliwych wypadków. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż ubezpieczenie NNW nie obejmuje swoim
zakresem szkód wyrządzonych osobom trzecim, podczas wykonywania czynności związanych z
wykonywanym zawodem.