Od początku swojego istnienia miasto Mrągowo podlegało administracji w Szestnie będącej siedzibą wójta – prokuratora krzyżackiego pełniącego funkcję administratora z ramienia komtura bałgijskiego. Nie zachował się dokument lokacyjny, który pozwalałby określić dokładną datę założenia miasta. Na jednej z pierwszych pieczęci miejskich figuruje rok 1348. Wiadomo zaś, że w latach 1404–1407 komtur bałgijski Johann von Sayn, lokował miasto na prawie chełmińskim, a wielki mistrz krzyżacki Konrad von Jungingen nadał tej miejscowości prawa miejskie. 20 lutego 1444 Konrad von Erlichshausen w Szestnie na prośbę mieszkańców odnowił pierwotny przywilej lokacyjny miasta Mrągowa, od którego przyjęto datę nadania praw miejskich. Głównymi dziedzinami gospodarki w mieście są przemysł spożywczy (mleczarski), drzewny (meblarstwo) i odzieżowy. Najważniejszą rolą Mrągowa jest obsługa handlowo-usługowa miasta i powiatu, a największym rynkiem pracy są handel i usługi oraz administracja. Istotną rolę w gospodarce miasta odgrywa obsługa ruchu turystycznego. W związku z przemianami gospodarczymi w kraju, również w Mrągowie zmienił się profil działalności w sektorze spożywczym, zmniejszył się udział przemysłu przetwórczego np. wcześniej funkcjonował Zakład Rybacki Mrągowo wchodzący w skład Państwowego Gospodarstwa Rybackiego Olsztyn. Interpolisa zaprasza do sprawdzenia swojej oferty wszystkie te osoby, które są zainteresowane nabyciem bardzo dobrego ubezpieczenia OC samochodowego. Specjaliści firmy doskonale wiedzą, że trzeba czuć się bezpiecznie za kółkiem, nie tylko jak się wyjeżdża w daleką trasę. Wszystkie sprawy i potrzeby muszą być jak najlepiej zabezpieczone przez dobrą polisę. Ten pośrednik ubezpieczeniowy właśnie pomoc w tej materii gwarantuje!