1. Informujemy, że spółka prowadząca działalność pod marką „Interpolisa.pl”, tj. Interpolisa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku (97-500), przy ul. Reymonta 64 (dalej: „Agent” lub „Spółka”) jest agentem ubezpieczeniowym i wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, na podstawie udzielonych pełnomocnictw. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym, pod numerem KRS: 506935, NIP: 7252075797, REGON: 101770725.
 2. Agent pośredniczy przy zawieraniu umów oraz ich administrowaniu i wykonywaniu w zakresie ubezpieczeń Działu II na rzecz niżej wymienionych zakładów ubezpieczeń (kliknij aby wyświetlić pełnomocnictwo):
  a. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa,
  b. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
  c. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,
  d. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa,
  e. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa,
  f. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa,
  g. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa,
  h. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa,
  i. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa.
 3. Agent pośredniczy również przy zawieraniu umów oraz ich administrowaniu i wykonywaniu w zakresie ubezpieczeń Działu I na rzecz niżej wymienionych zakładów ubezpieczeń(kliknij aby wyświetlić pełnomocnictwo):
  a. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa,
  b. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.
 4. Agent wpisany jest pod numerem 11233844/A do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 (tel. +48 22 262 58 00, strona internetowa: www.knf.gov.pl). Aktualne dane z rejestru agentów udostępniane są przez Komisję Nadzoru Finansowego za pośrednictwem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, po wypełnieniu formularza elektronicznego. W celu wyszukania danych, należy wypełnić formularz elektroniczny, dokonując wyboru rodzaju podmiotu, którego dane mają być wyszukane. Wyszukanie danych możliwe jest po wpisaniu co najmniej jednej danej identyfikującej pośrednika spośród wskazanych w formularzu elektronicznym. Wpisanie każdej kolejnej danej umożliwia zawężenie wyszukiwania do konkretnego podmiotu. Rejestr dostępny jest pod adresem – https://rpu.knf.gov.pl/. Rejestr składa się z rejestru agentów i rejestru brokerów.
 5. Agent nie posiada akcji i udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w przedsiębiorstwie Agenta, uprawniających co najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników.
 6. Agent otrzymuje w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia prowizję dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej. Dopuszczalny jest również inny rodzaj wynagrodzenia (w tym: uzupełniający wynagrodzenie prowizyjne) o charakterze finansowym lub niefinansowym (np. konkursy, upominki firmowe, spotkania biznesowe, wyjazdy szkoleniowe).
 7. Agent wykonuje czynności agencyjne poprzez swoich pracowników, posiadających wymagane prawem uprawnienia na podstawie stosownych upoważnień (pełnomocnictw).
 8. Agent posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.
 9. Reklamacje można składać zgodnie z poniższą Procedurą rozpatrywania reklamacji.
 10. Spór między klientem a Agentem może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a agentem ubezpieczeniowym jako podmiotem rynku finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 11. Istnieje również możliwość złożenia skargi na działalność Agenta do właściwych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 12. W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku rozpoczęcia okresu ubezpieczenia może zostać naliczona składka za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
 13. Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.
 14. Wszystkie zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe pozostają członkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zaspokaja roszczenia osób poszkodowanych lub uprawnionych z tytułu umów ubezpieczeń obowiązkowych w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń.
 15. Kontakt z Agentem odbywa się w jeżyku polskim. Prawem właściwy, które stanowi podstawę dla stosunków Agenta z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie.

Procedura rozpatrywania reklamacji

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Procedura określa zasady składania i rozpatrywania reklamacji złożonych przez klientów multiagencji działającej pod nazwą handlową „Interpolisa.pl”, tj. Interpolisa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku (97-500), przy ul. Reymonta 64, numer agenta: 11233844/A (zwaną dalej: „Multiagencją”).
 2. Procedura została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2279 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1881 z późn. zm.).
 3. Multiagencja rozpatruje reklamacje klientów będących osobami fizycznymi oraz klientów będących będącymi osobami prawnymi i spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, na zasadach określonych w przepisach ustaw, o których mowa w ust. 2, oraz w Procedurze.
 4. Multiagencja rozpatruje reklamacje klientów, o których mowa w ust. 3, w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie umów ubezpieczenia zawartych przez klientów z zakładami ubezpieczeń za pośrednictwem Multiagencji.
 5. Trwałym nośnikiem, o którym mowa w Procedurze, jest materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 2
Składanie reklamacji przez osoby fizyczne

 1. Klient będący osobą fizyczną może złożyć w Multiagencji reklamację tj. wystąpienie, w którym zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Multiagencję, w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.
 2. Klient będący osobą fizyczną może złożyć reklamację w każdej jednostce Multiagencji obsługującej klientów.
 3. Klient będący osobą fizyczną może złożyć reklamację:
  a. w formie pisemnej – przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.) na adres: ul. Reymonta 64, 97-500 Radomsko;
  b. ustnie – telefonicznie pod numerem +48 786 222 706;
  c. w formie elektronicznej na adres email: reklamacje@interpolisa.pl.
 4. Składając reklamację klient będący osobą fizyczną może zastosować formularz reklamacji, stanowiący Załącznik nr 1 do Procedury – dostępny również w formie elektronicznej pod adresem www.interpolisa.pl/regulaminy.
 5. W treści reklamacji klient będący osobą fizyczną powinien zawrzeć dane osobowe umożliwiające jego identyfikację, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, oraz numer polisy ubezpieczenia, jeśli klient zawarł za pośrednictwem Multiagencji umowę ubezpieczenia, a także opis zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Multiagencję.
 6. Na żądanie klienta będącego osobą fizyczną, Multiagencja potwierdzi złożenie przez klienta reklamacji, w formie żądanej przez klienta.

§ 3
Rozpatrywanie reklamacji złożonych przez osoby fizyczne

 1. Multiagencja rozpatruje reklamację klienta będącego osobą fizyczną złożoną zgodnie z wymogami odnośnie do miejsca i formy, określonymi w § 2 Procedury.
 2. Multiagencja rozpatruje reklamację, o której mowa w ust. 1, i udziela klientowi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 2, Multiagencja w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:
  a. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  b. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  c. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Multiagencja udziela klientowi będącemu osobą fizyczną odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
 5. Multiagencja udziela klientowi będącemu osobą fizyczną odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. Klient może złożyć taki wniosek razem ze złożeniem reklamacji.
 6. Odpowiedź Multiagencji na reklamację klienta będącego osobą fizyczną zawiera minimum:
  a. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;
  b. wyczerpującą informację na temat stanowiska Multiagencji w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów umowy;
  c. imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi w imieniu Multiagencji ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
  d. określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi;
  e. w przypadku nieuwzględnienia roszczeń klienta wynikających z reklamacji – pouczenie o możliwości:
  i. wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, w trybie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2279 z późn. zm.);
  ii. wystąpienia z wnioskiem o rozwiązanie sporu w drodze pozasądowego postępowania do Rzecznika Finansowego;
  iii. wystąpienia z powództwem przeciwko Multiagencji do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 7. W przypadku niedotrzymania przez Multiagencję terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, reklamacja jest uważana za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

§ 4
Składanie reklamacji przez osoby prawne i spółki nieposiadające osobowości prawnej

 1. Klient będący osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej może złożyć do Multiagencji reklamację w zakresie niezwiązanym w udzielaną ochroną ubezpieczeniową.
 2. Klient będący osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej może złożyć reklamację w każdej formie, w tym:
  a. w formie pisemnej – osobiście, w placówkach, określonych w § 2 ust. 2, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.) na adres: ul. Reymonta 64, 97-500 Radomsko;
  b. ustnie – telefonicznie pod numerem +48 786 222 706;
  c. w formie elektronicznej na adres email: reklamacje@interpolisa.pl.
  8. Składając reklamację klient będący osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej może zastosować formularz reklamacji, stanowiący Załącznik nr 2 do Procedury – dostępny również w formie elektronicznej pod adresem www.interpolisa.pl/regulaminy.
 3. W treści reklamacji klient będący osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej powinien zawrzeć dane umożliwiające jego identyfikację, np. firmę, adres siedziby, numer KRS, oraz numer polisy ubezpieczenia, jeśli klient zawarł za pośrednictwem Multiagencji umowę ubezpieczenia, a także opis zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Multiagencję.
 4. Na żądanie klienta będącego osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej, Multiagencja potwierdzi złożenie przez klienta reklamacji, w formie żądanej przez klienta.

§ 5
Rozpatrywanie reklamacji złożonych przez osoby prawne i spółki nieposiadające osobowości prawnej

 1. Multiagencja rozpatruje reklamację klienta będącego osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej złożoną zgodnie z wymogami określonymi w § 4 Procedury.
 2. Multiagencja rozpatruje reklamację, o której mowa w ust. 1, i udziela klientowi odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 2, Multiagencja w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:
  a. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  b. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  c. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Multiagencja udziela klientowi będącemu osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika.
 5. W przypadku nieudzielenia przez Multiagencję odpowiedzi na reklamację w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3, reklamacja jest uważana za uznaną.

§ 6
Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21.05.2013 r. – adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska.

Załącznik nr 1 do Procedury rozpatrywania reklamacji złożonych przez Klientów będących osobą fizyczną multiagencji Interpolisa.pl – Pobierz wzór formularza

Wypełnij formularz złożenia reklamacji przez Klientów będących osobą fizyczną (wkrótce)

Załącznik nr 2 do Procedury rozpatrywania reklamacji złożonych przez Klientów będących osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej multiagencji Interpolisa.pl – Pobierz wzór formularza

Wypełnij formularz złożenia reklamacji przez Klientów będących osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej (wkrótce)

FAQ- Najczęściej zadawane pytania klientów

Masz pytanie? Sprawdź jakie najczęściej zadają nam pytania nasi klienci

Czym jest serwis Interpolisa?

Marka Interpolisa funkcjonuje za pomocą intuicyjnie zbudowanej platformy internetowej, która pozwala klientom zapoznać się z ofertą dostępnych ubezpieczeń oraz daje możliwość wystawienia polisy online, bez potrzeby odwiedzania stacjonarnego biura.

Czy marka Interpolisa działa tylko w internecie?

Z pracownikami Interpolisy można również spotkać się na żywo, w centrali, gdzie pojawiają się dziesiątki klientów dziennie. Ponadto z Interpolisą współpracuje wielu Agentów terenowych, którzy pilnują wszelkich spraw administracyjnych związanych z wystawianiem ubezpieczeń.

Z jakimi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi współpracuje Interpolisa?

Interpolisa współpracuje z renomowanymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, które do lat cieszą się wielką popularnością wśród klientów. Pakiet produktów Interpolisy pochodzi od takich firm jak:  Warta, HDI, Proama, Uniqa, TUZ,, Link 4, MTU, Ergo Hestia, Compensa, PZU, Generali, Interrisk, Allianz, Axa. Na pewno nieraz udało się Państwu słyszeć o produktach tych Towarzystw Ubezpieczeniowych w mediach lub prasie. Z pomocą doradców uda się Państwu wybrać najlepsze rozwiązania tych firm.

Jaki rodzaje ubezpieczeń oferuje Interpolisa?

Interpolisa oferuje bogaty wachlarz produktów ubezpieczeniowych, które będą zabezpieczać klienta na wypadek wielu zdarzeń losowych. Przeglądając zestawienie produktowe klient znajdzie ubezpieczenia samochodowe, na życie, majątkowe, firmowe, turystyczne czy szkolne. Mnogość posiadanych rozwiązań pozwoli bardzo sprawnie dostosować produkt do oczekiwań klienta, bez potrzeby przepłacana za usługi, które w danej chwili są zbędne.

Kto pomoże w wyborze polisy?

Zespół pracowników serwisu Interpolisa tworzą doradcy ubezpieczeniowy z bardzo bogatym doświadczeniem zawodowym. Dokładnie znają oni potrzeby współczesnego klienta i wiedzą na jakie sytuacje jaki produkt najlepiej się przyda. Skontaktować się z nimi można telefonicznie, mailowo lub osobiście, odwiedzając biuro.

Jak szybko otrzymam polisę?

Polisa jest wystawiana bardzo sprawnie, zaraz po ustaleniu szczegółów z naszym doradcą. Nawet już po 15 minutach klient może otrzymać wszystkie niezbędne dokumenty na maila po dokonaniu wyboru polisy.

Co wyróżnia serwis Interpolisa pośród konkurencji?

Serwis Interpolisa jest dynamicznie rozwijająca się marką, bardzo chętnie korzystającą z rozwiązań informatycznych. Usprawnia to proces wystawiania polis z różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz daje lepsze możliwości komunikacji z współpracującymi Agentami i osobami zainteresowanymi naszą ofertą. Interpolisa stawia na mobilność i swobodę podejmowania dobrych decyzji bez konieczności odwiedzania biura. Cenimy Państwa czas i chcemy, abyście mogli cenne chwile spędzać gdzie indziej, niż w kolejkach za ubezpieczeniem.

Dlaczego potrzebujesz ubezpieczenia OC?

Wyobraź sobie, że ponosisz winę za wypadek, w wyniku którego czyjś samochód zostaje rozbity, a pasażerowie ciężko ranni, a kierowca wymaga leczenia szpitalnego i być może długiego okresu rehabilitacji. Jeżeli sprawca wypadku posiada ważne ubezpieczenie OC, towarzystwo ubezpieczeniowe bierze za niego odpowiedzialność finansową i wypłaca poszkodowanym pieniądze: za zepsuty samochód, obrażenia, leczenie itp. Odszkodowanie może sięgać setek tysięcy złotych i znacznie więcej. Wielu sprawców wypadku nie było w stanie zapłacić takiej kwoty, dlatego ubezpieczenie odszkodowawcze jest obowiązkowe, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada kary za jego brak.

Jak kupić ubezpieczenie OC?

Najwygodniej w internecie. Wystarczy smartfon, tablet lub laptop itp. oraz kilka darmowych minut na wypełnienie formularza danymi swoimi i samochodu.
Zapraszamy do skorzystania z naszego kalkulatora dostępnego na www.kalkulator.interpolisa.pl Wypełniasz pola, naciskasz Oblicz, odczekaj kilka sekund i gotowe! Dzięki porównywarce ubezpieczeń online
w 3 minuty uzyskasz dostęp do aktualnych ofert rynkowych. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą i dopnie wszystkie formalności

Ile kosztuje najtańsze OC?

Szczęściarze płacą tylko 300-400 zł za ubezpieczenie OC na 12 miesięcy, inni nawet kilka tysięcy! Cena ubezpieczenia OC uzależniona jest m.in. marka, model i wiek pojazdu, pojemność silnika, historia ubezpieczeniowa właściciela pojazdu, zgłoszony ubezpieczycielowi wiek właścicieli i kierowców, a nawet stan cywilny i liczba dzieci poniżej 26 roku życia. Cena OC jest wypadkową wielu czynników. Zależy to również od tego, czy kupujesz tylko pakiet OC, czy pakiet z ubezpieczeniem samochodu, assistance i innymi ubezpieczeniami.

Czy ubezpieczenie OC na raty się opłaca?

Cena ubezpieczenia OC na raty jest o 10-30% wyższa niż przy jednorazowej wpłacie. Cena uzależniona od ilości działek. Większość firm ubezpieczeniowych oferuje podział składki na dwie lub cztery części. Uzyskanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do 12 lotów jest trudniejsze.
Częściowe ubezpieczenie opłaca się, jeśli naprawdę nie możesz zapłacić z góry. Dodatkowo dzięki częściowej opłacie możesz sobie pozwolić na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia AC, pomocniczego lub NNW.
Pamiętaj, że umowa ubezpieczenia dobrowolnego kończy się z chwilą zaprzestania spłacania rat. Mimo niewypłacalności pozostaje tylko odpowiedzialność, ale firma ubezpieczeniowa może dochodzić odsetek i przekazać sprawę firmie windykacyjnej.

Czy warto wybrać najtańsze OC?

Tak, ponieważ ubezpieczenie OC jest takie samo we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Reguluje to ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Możesz zrobić wyjątek, jeśli chcesz wykupić ubezpieczenie OC w pakiecie obejmującym ubezpieczenie AC, assistance, NNW kierowcy i pasażera, ubezpieczenie szyb, opon itp.
Ubezpieczenie zakupione w pakiecie ma tańsze ceny. Firmy ubezpieczeniowe często udzielają rabatów na ubezpieczenie samochodu, nawet do 20%.

Jakie są inne ubezpieczenia samochodowe?

 • Ubezpieczenie Casco chroni Cię finansowo w wyniku kolizji, wypadku itp., kradzieży pojazdu lub jego części, sił natury (np. grad), dzikich zwierząt (np. kolizja). z dzikiem), wandalizm (np. szyby, porysowana maska ​​przez chuliganów).
 • Ubezpieczenie assistance oferuje pomoc ubezpieczonego po awarii pojazdu, kradzieży, kolizji lub wypadku, w zależności od zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Dzięki ubezpieczeniu ASS możesz skorzystać z usługi holowania, wynająć samochód zastępczy lub naprawić go na miejscu. W przypadku braku możliwości kontynuowania podróży ubezpieczyciel może zorganizować nocleg dla kierowcy i pasażerów oraz opiekę nad dziećmi i zwierzętami w przypadku hospitalizacji jedynego opiekuna.
 • Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera chroni pasażerów ubezpieczonego samochodu w razie wypadku. Firma wypłaca odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, pokrywa koszty leczenia i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Pozostałe ubezpieczenia dodatkowe, np. okna i opony zapewniają dodatkowe korzyści. Jeśli np. w wyniku kolizji jedyną szkodą w Twoim samochodzie są wybite szyby, zachowasz korzyści z ubezpieczenia komunikacyjnego dzięki naprawie szkody po ubezpieczeniu szyb.

Co to jest OC Krótkoterminowe

OC krótkoterminowe inaczej miesięczne – to 30 dniowe ubezpieczenie samochodu. Idealne rozwiązanie dla firm prowadzących komis samochodowych lub świadczących usługi sprzedaży samochodów używanych lub nowych. W ofercie interpolisa.pl znajdą Państwa najtańsze OC krótkoterminowe na rynku, rejestracja swojego komisu , firmy daje możliwość korzystania z taniego oc na miesiąc dla danego samochodu ubezpieczonego.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń na 731 222 310
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu:
poniedziałek-piątek 9:00-17:00

Aplikacja Interpolisa.pl

Skorzystaj z wielu funkcji prowadzenia firmy

Dzięki naszej aplikacji w szybki sposób wystawisz polisę krótkoterminową, przeprowadzisz szybką kalkulacje ubezpieczenia OC oraz skorzystasz w wielu funkcji dostępnych dla zarejestrowanego partnera

Pobierz z GOOGLE PLAY

Opinie naszych klientów

Grzegorz Cepiel
Grzegorz Cepiel
2023-09-05

Bardzo dobra współpraca!
Polecam wszystkim!

Piotr Mysłek
Piotr Mysłek
2023-08-18

kalkulator oc na stronie i szybka realizacja plisowania, pani z call center bardzo pomocna

Barbara Mikulska
Barbara Mikulska
2023-08-18

Można porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych i wybrać najlepszą dla siebie, polecam miła obsługa

Bartosz Wójcik
Bartosz Wójcik
2023-07-03

Mało profesjonalne podejście do klienta.

Marcin Śliwa
Marcin Śliwa
2023-05-17

Katastrofa, czas na wygenerowanie polisy ponad godzinę oczywiście w dni robocze w godzinach pracy

Adam Kamionka
Adam Kamionka
2023-05-03

Polecam wszystkim, kompleksowa obsługa i profesjonalizm, przemiła Pani Karolina, kompetentna i zaangażowana.

hdi
warta
agro
wiener
loga5
loga4
logo 3
generali
interisk
uniqua
link
logo 2
logo
Client 5
Client 4
Client 3
Client 2
Client 1